شما اینجا هستید

اطلاعات واریز به حساب

بانک اقتصاد نوین

نام صاحب حساب : شرکت التیام

شماره حساب : 1-4662851-850-154

شماره کارت : ---

شماره شبا : IR680550015485004662851001

..............................

بانک صادرات

نام صاحب حساب : فرهاد اسماعیلی

شماره حساب : 0102358163005

شماره کارت : 6037691540475472

شماره شبا : IR21 0190 0000 0010 2358 1630 05

..............................

بانک اقتصاد نوین

نام صاحب حساب : فرهاد اسماعیلی

شماره حساب : 1-4381322-1-154

شماره کارت : 6274121157398371

شماره شبا : IR55 0550 0154 0010 4381 3220 01

..............................

بانک ملی نام صاحب حساب : فرهاد اسماعیلی

شماره حساب :

شماره کارت : 6037997392358603

شماره شبا :

..............................

بانک ملت

نام صاحب حساب : فرهاد اسماعیلی

شماره حساب : 5710097817

شماره کارت : 6104337820508545

شماره شبا : IR48 0120 0200 0000 5710 0978 17

تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت پزشکی التیام سرویس می باشد